DIN NATUR

Til alle, som vil holde sig opdateret med ændringer i registreringen af

§ 3-beskyttet natur

Er der beskyttet natur på dine arealer?
Log ind >
ABONNÉR PÅ ÆNDRINGER AF § 3-AREALER INDENFOR UDVALGT OMRÅDE
Din Natur er en gratis tjeneste der stilles til rådighed for lodsejere og øvrige der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.
Din Natur er til for at gøre oplysninger om ændringer i registreringen af beskyttet natur let tilgængelige.
Information direkte til din mailboks
Du modtager en mail når din kommune har ændret i en registrering, der ligger helt eller delvist indenfor de arealer du har oprettet abonnement på.


Du vil f.eks. modtage en mail når kommunen foretager en ny registrering, retter i geometrien eller ændrer naturtype af en eksisterende registrering eller helt sletter en tidligere registrering.

Vær opmærksom på at du modtager en mail ved ændringer af alle registreringer, der ligger indenfor eller til dels overlapper med dit abonnementsareal. Dvs. at du også modtager en mail, selvom ændringen i registreringen er sket uden for dit abonnementsareal.
Så let er det…
Log ind med Nem ID

Indtegn de arealer, som du ønsker at holde dig opdateret med
Modtag mail når der sker ændringer i registreringen af beskyttet natur

Se hvordan § 3-registreringen har ændret sig over tid
Brug for hjælp?
Hent hele vejledningen
Mere om § 3-beskyttet natur
Hvilken natur er beskyttet?
De beskyttede naturtyper – de såkaldte § 3-områder er: Ferske enge, overdrev, strandenge, strandsumpe, heder, søer og vandhuller, vandløb, samt moser, kær og lignende. Læs mere om hvornår naturarealer er beskyttede og regler for beskyttet natur i Miljøstyrelsens informationspjece om naturbeskyttelseslovens § 3: Er der beskyttet natur på din ejendom?
Kommunen kortlægger beskyttet natur
Det er kommunen, der afgør om arealer er § 3-beskyttede. Beskyttelsen betyder at der ikke må foretages ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen.
Hvis du er i tvivl om nogle af dine naturarealer er beskyttede, så spørg kommunen, da du ikke kan være sikker på, at al beskyttet natur er registreret endnu. Beskyttelsen er den samme, uanset om arealet er registreret som beskyttet natur eller ej.

Er du i tvivl om, hvad du må på dine arealer, skal du altid spørge kommunen, som har pligt til at svare.
Registrering af § 3-beskyttet natur
Registreringen af beskyttet natur ændrer sig løbende med at der kommer ny viden om hvor der findes natur, f.eks. baseret på besigtigelser, luftfotoanalyse eller konkret sagsbehandling. Vær opmærksom på, at registreringerne kun er vejledende. Det er altid arealets faktiske tilstand (hvis ikke der er foretaget indgreb i strid med beskyttelsen), der afgør, om arealet er beskyttet eller ej.
Hvorfor er noget natur beskyttet?
Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal. Naturområderne er med til at skabe et smukt og varieret landskab og rummer historier om tidligere tiders brug af naturen. For at værne om den særlige natur, er en række naturtyper beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Læs mere om § 3-beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside: Beskyttede naturtyper - § 3
HVEM STÅR BAG?
Din Natur er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen og er udviklet af Danmarks Miljøportal, i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og kommunerne.

Din Natur driftes af Danmarks Miljøportal.

Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske Regioner. Samarbejdets formål er at samle miljødata et sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og at formidle miljødata til myndigheder og offentlighed.

Du kan læse mere på miljoeportal.dk
KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedr. Din Natur, er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal
Tlf.: + 45 72 54 64 64
E-mail: support@miljoeportal.dk
Send e-mail >