Til alle der vil holde sig opdateret med ændringer i registrering eller kortlægning af natur

Er der beskyttet natur på dine arealer?


Abonnér på ændringer af § 3-arealer indenfor udvalgt område

Din Natur er en gratis tjeneste der stilles til rådighed for lodsejere og øvrige der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.

Din Natur er til for at gøre oplysninger om ændringer i registreringen af beskyttet natur let tilgængelige.

Så let er det…

Log ind med Nem ID


Indtegn de arealer, som du ønsker at holde dig opdateret med

Modtag mail når der sker ændringer i registreringen af beskyttet natur


Se hvordan § 3-registreringen har ændret sig over tid


Brug for hjælp?


Abonnér på kortlægning af habitatnatur

Din Natur giver dig også mulighed for at holde dig opdateret med den seneste kortlægning af habitatnatur.

Du har mulighed for at:

  • Tilmelde dig Din Natur’s nyhedsbrev og modtage en generel orientering når den landsdækkende kortlægning offentliggøres, ca. hvert 6 år.

  • Se den gældende kortlægning af habitatnatur.

  • Finde informationer om de enkelte arealer der er kortlagt med habitatnatur.

Mere om § 3-beskyttet natur
Hvilken natur er beskyttet?
De beskyttede naturtyper – de såkaldte § 3-områder er: Ferske enge, overdrev, strandenge, strandsumpe, heder, søer og vandhuller, vandløb, samt moser, kær og lignende. Læs mere om hvornår naturarealer er beskyttede og regler for beskyttet natur i Miljøstyrelsens informationspjece om naturbeskyttelseslovens § 3: Er der beskyttet natur på din ejendom?
Kommunen kortlægger beskyttet natur
Det er kommunen, der afgør om arealer er § 3-beskyttede. Beskyttelsen betyder at der ikke må foretages ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen.
Hvis du er i tvivl om nogle af dine naturarealer er beskyttede, så spørg kommunen, da du ikke kan være sikker på, at al beskyttet natur er registreret endnu. Beskyttelsen er den samme, uanset om arealet er registreret som beskyttet natur eller ej.

Er du i tvivl om, hvad du må på dine arealer, skal du altid spørge kommunen, som har pligt til at svare.
Registrering af § 3-beskyttet natur
Registreringen af beskyttet natur ændrer sig løbende med at der kommer ny viden om hvor der findes natur, f.eks. baseret på besigtigelser, luftfotoanalyse eller konkret sagsbehandling. Vær opmærksom på, at registreringerne kun er vejledende. Det er altid arealets faktiske tilstand (hvis ikke der er foretaget indgreb i strid med beskyttelsen), der afgør, om arealet er beskyttet eller ej.
Hvorfor er noget natur beskyttet?
Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal. Naturområderne er med til at skabe et smukt og varieret landskab og rummer historier om tidligere tiders brug af naturen. For at værne om den særlige natur, er en række naturtyper beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Læs mere om § 3-beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside: Beskyttede naturtyper - § 3
Mere om kortlægning af habitatnatur
Hvad er Natura 2000
Natura 2000 er et europæisk netværk med særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper. Læs mere om Natura 2000-områderne
Om kortlægning af habitatnatur
I Natura 2000-områderne kortlægges de naturtyper og levesteder for de arter, som områderne er udpeget for at beskytte (de såkaldte udpegningsgrundlag) for at følge naturens tilstand og dokumentere, om beskyttelsen virker. Kortlægningen består bl.a. i, at Miljøstyrelsen med faste mellemrum kortlægger arealet af lysåbne naturtyper (fx heder, moser, klitter, enge og anden værdifuld natur), skovnaturtyper samt søer og registrerer forekomsternes arts- og strukturtilstand. Desuden kortlægges levesteder for udvalgte arter og fugle, bl.a. stor vandsalamander, sortspætte, terner og rørhøg. Den gældende kortlægning er fra perioden 2016-2018.

HVEM STÅR BAG?
Din Natur er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen og er udviklet af Danmarks Miljøportal, i samarbejde med Miljøstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og kommunerne.

Din Natur driftes af Danmarks Miljøportal.

Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske Regioner. Samarbejdets formål er at samle miljødata et sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og at formidle miljødata til myndigheder og offentlighed.

Du kan læse mere på miljoeportal.dk
Hvis du har spørgsmål vedr. Din Natur, er du velkommen til at kontakte Danmarks Miljøportal

Kontakt supporten >